Andrzej Orzechowski kandyduje na członka Regionalnej Izby Obrachunkowej

Andrzej Orzechowski kandydatem na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Odpowiednią uchwałą zgłosiła go Rada Gminy Ełk.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Izba jest państwową jednostką budżetową. Do jej zadań należy m.in.: kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, przeprowadzanie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnego sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydawanie opinii o: możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Zadaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest również wydanie opinii dotyczących przedkładanych projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

 

Organem izby jest jej kolegium, w skład którego wchodzą: prezes i członkowie. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy, a na wniosek prezesa izby określa go Prezes Rady Ministrów. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony. Kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu. Wyboru kandydatów dokonuje się zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego.

 

rm

2 odpowiedzi na “Andrzej Orzechowski kandyduje na członka Regionalnej Izby Obrachunkowej”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Właściwy człowiek na właściwym miejscu 🙂

  2. mer pisze:

    niech idzie do pracy w swoim zawodzie, a nie szuka dobrze płatnych okazji

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015