Co zrobili przez 2 lata swojej kadencji, jak oceniają swoją pracę? – Krzysztof Wiloch – Radny Klubu Koalicja Obywatelska – Lewica

Mijają dwa lata od dnia, w którym zadecydowaliśmy o tym, kto zasiądzie w Radzie Miasta Ełku. Z tej okazji poprosiliśmy naszych rajców o krótkie podsumowanie swojej pracy w samorządzie, a przy okazji zapytaliśmy ich o aktualne problemy, jakimi żyją ełczanie – gospodarka odpadami i związane z nią opłaty.

 

W jakim zakresie udało się zrealizować hasło wyborcze i program?

Mijają obecnie dwa lata kadencji. Na tym etapie trwającej kadencji 2018 – 2023 mogę być zadowolony z następujących działań, w których brałem czynny udział:

 • Od początku 2020 r. dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych (głównie w jednostkach oświatowych) dokonano regulacji wynagrodzeń, polegającej na wyłączeniu z płacy minimalnej dodatku płacowego za staż pracy, co dotyczyło najniżej zarabiających pracowników żłobka, przedszkoli i szkół. Rokrocznie domagałem się tego od Prezydenta Ełku już od 2012 r. (7 lat !) i moje starania są udokumentowane szeregiem pism i nagrań.
 • W obecnej kadencji nie podniesiono podatku od nieruchomości, natomiast obniżono stawki podatku od środków transportowych.
 • Rozpoczęto budowę tzw. „małej obwodnicy”, o co z grupą radnych zabiegaliśmy od kilku lat.

 

Czy skorzystał Pani/Pan z możliwości złożenia pisemnego wniosku do budżetu miasta?

Od połowy 2018 roku konsekwentnie dążę do zahamowania – a w następnie: obniżenia zadłużenia miasta. Mój udział przy konstruowaniu budżetu miasta na kolejne lata polega ostatnimi laty na ograniczaniu wydatków budżetowych. Dlatego też nie zgłosiłem do przyszłorocznego budżetu kolejnych spektakularnych i kosztownych tytułów inwestycyjnych, a jedynie dwa wnioski dotyczące:

 • Montażu 10 nowych wiat na przystankach MZK;
 • Remontu „żelaznego mostku” łączącego ul. Stary Rynek z Placem Jana Pawła II.

W trakcie każdego roku budżetowego, na prośbę, wnioski i sugestie płynące od mieszkańców, zgłaszałem i zgłaszam po kilka/kilkanaście wniosków na niewielkie inwestycje oraz remonty, których finansowanie realizowane jest w ramach zaplanowanego budżetu (z powstających każdego roku oszczędności przetargowych). Wykaz wybranych wniosków (pisemnych i ustnych), złożonych dotychczas w kadencji 2018 – 2020, przedstawiłem w punkcie 4 niniejszej ankiety.

 

Czy pojawiły się projekty uchwał wnoszonych przez Pana? Czego dotyczyły?

W obecnej kadencji 2018 2020 zgłosiłem wspólnie z innymi radnymi następujące projekty uchwał:

 • 01.2019 r. – projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe we własność wniosek zrealizowany – uchwała została podjęta.

 

 • 01.2019 r. – projekt uchwały w sprawie nadania imienia stadionowi miejskiemu w Ełku „Stadion Miejski w Ełku imienia Stefana Marcinkiewicza” – byłem autorem projektu uchwały – uchwała została podjęta.

 

 • 04.2020 r. – projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt dzieci w żłobku na czas pandemii – uchwała została podjęta.

 

 • 09.2020 r. – projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (metoda „od mieszkańca”) – byłem autorem projektu uchwały – projekt uchwały został wycofany po złożeniu w dniu 22.09.2020 r. alternatywnego projektu uchwały.

 

 • 09.2020 r. – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (metoda „od mieszkańca” połączona z metodą „od gospodarstwa”) – byłem autorem projektu uchwały – uchwała została podjęta z poprawkami zaproponowanymi przez Prezydenta.

 

 • 10.2020 r. – projekt uchwały w sprawie nadania rondu – położonemu w Ełku na skrzyżowaniu ulic: Przemysłowej, Grajewskiej i J. Kilińskiego – nazwy: „9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej” – projekt uchwały jest w trakcie procedowania.

 

Co udało się Pani/Panu zrealizować na rzecz wyborców ze swojego okręgu?

Wypełniając funkcję publiczną radnego miasta Ełku, reaguję na wnioski, prośby i sugestię wszystkich Ełczan, bez względu na miejsce zamieszkania, przedkładając je w formie ustnej lub pisemnej pod rozwagę władzy uchwałodawczej (Rada Miasta) lub wykonawczej (Prezydent).
Dzięki m.in. moim wnioskom i zabiegom, w „moim” okręgu wyborczym powstało szereg: parkingów, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, prac remontowych i porządkowych na promenadzie, drobnych elementów infrastruktury ułatwiających życie mieszkańców. Zdecydowana większość tych tematów zrealizowana została na prośbę lub wniosek Ełczan, które przedkładałem Radzie Miasta i Prezydentowi.

Poniżej przedstawiam wykaz wybranych wniosków (pisemnych i ustnych), złożonych dotychczas w kadencji 2018 – 2020, dotyczących obszaru całego miasta:

 • Wniosek pisemny o wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za staż pracy dla pracowników jednostek samorządowych (konsekwentne wnioskowanie od 2012 r.) – zrealizowano w 2020 r. zapisem ustawowym;
 • Wniosek pisemny o wprowadzenie darmowych biletów MZK dla uczniów szkół miejskich oraz zapytanie o koszty takiego przedsięwzięcia (wspólny wniosek radnych Klubu „Łączy nas Ełk”) – brak realizacji;
 • Wniosek pisemny o wprowadzenie do budżetu 2019 r. „małej obwodnicy miasta” (wspólny wniosek radnych Klubu „Łączy nas Ełk”) – jako pierwszy etap wykonano w 2019 r. Studium Komunikacyjne Miasta – realizację inwestycji rozpoczęto w 2020 r.;
 • Wniosek o dyskusję nad wzrastającym poziomem zadłużenia miasta Ełku zmierzającą do określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia – temat wielokrotnie poruszany przeze mnie na Komisjach Budżetu oraz sesjach Rady Miasta łącznie z prezentacją własnych analiz – skutek, to skuteczna praca kilku radnych nad zmniejszaniem wydatków w celu redukcji emisji następnych obligacji;
 • Udział we wspólnej analizie projektu budżetu na 2020 r. i zbiorowym wypracowaniu wniosków zmierzających do redukcji planu wydatków i zmniejszenie proponowanej kwoty emisji obligacji – praca zespołowa z osiągniętym wymiernym efektem;
 • Wniosek pisemny o wprowadzenie w życie programu pod nazwą: „ŁAWECZKA”, dotyczący opracowania kompleksowego programu pomocy komunikacyjnej dla poruszających się pieszo osób starszych i niepełnosprawnych – odpowiedź pisemna Prezydenta o realizowaniu w/w potrzeb w inny sposób, niż wnioskowany;
 • Wniosek pisemny wspierający starania mieszkańców o wprowadzenie do budżetu 2020 r. przedsięwzięcia inwestycyjnego o utwardzenie nawierzchni i wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż adresów nieruchomości: ul. Kilińskiego od nr 22A do nr 22E – odpowiedź Prezydenta o możliwości wprowadzenia do w 2020 r. realizacji zadania w przypadku powstania możliwości finansowych;
 • Wniosek pisemny o prace porządkowe na Promenadzie – wniosek zrealizowany;
 • Wniosek o pozostawienie części środków z programu „Maluch” na wynagrodzenia pracowników żłobka „Ekoludki” – wniosek zrealizowany;
 • Wniosek ustny wraz z grupą radnych KO-L o pozostawienie procedury zgodnej z ustawą „Lex developer” – wniosek nieskuteczny (wprowadzono Lokalne Standardy Urbanistyczne);
 • Wniosek ustny o pomoc dla przedsiębiorcy w wybudowaniu schodów terenowych na Promenadzie przy restauracji „Fregata” – wniosek dotychczas nie zrealizowany;
 • Wniosek ustny na temat poprawy bezpieczeństwa uczniów na ul. Koszykowej (budowa chodnika na odcinku ulicy przy szkole, wyznaczenie przejścia dla pieszych, wydłużenie barierek ograniczających wejście na jezdnię) – wniosek zrealizowany;
 • Wniosek pisemny Klubu KO-L z projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe we własność – wniosek zrealizowany;
 • Wniosek ustny o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla taksówek (wniosek przekazany mi przez taksówkarzy) – wniosek zrealizowany;
 • Wniosek pisemny o postawienie dwóch nowych wiat na przystankach MZK na os. Tuwima – wniosek zrealizowano;
 • Wniosek pisemny o postawienie kjolejnych ośmiu wiat na przystankach MZK przy ulicach: Kochanowskiego, Mickiewicza, Targowej, Cmentarnej oraz przy nowym cmentarzu w Bartoszach – czekam na odpowiedź;
 • Wniosek pisemny o remont „żelaznego mostku” łączącego ul. Stary Rynek z Placem Jana Pawła II – deklaracja Prezydenta o planie realizacji w 2021 r..

 

 

Pana zdaniem: Jakie rozwiązanie w kwestii stawek opłat za śmieci byłoby najlepsze?

W moim przekonaniu, najlepszym rozwiązaniem w kwestii stawek opłat za śmieci, jest metoda wiążąca te opłaty z liczbą osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych, jednocześnie uwzględniająca ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Wprowadzona w maju br. niefortunna metoda jednakowej opłaty 58 zł dla wszystkich gospodarstw domowych, jest niezwykle krzywdząca dla osób samotnych oraz emerytów i rencistów zamieszkujących w gospodarstwach dwuosobowych. Jednocześnie stworzyła stan prawny, który trwając od pół roku jest pozytywnie postrzegany przez rodziny wielodzietne.

Dlatego też, jako klub radnych „Koalicja Obywatelska – Lewica”  zaproponowaliśmy nowy system naliczania opłat za śmieci, w którym obniżona została w sposób znaczny opłata dla osób samotnych (z 58 zł/mc do 24,50 zł), a dla gospodarstw dwuosobowych (z 58 zł do 49 zł). Jednocześnie uznaliśmy, że obecnej sytuacji nie należy dokonywać żadnych podwyżek dla jakiejkolwiek grupy mieszkańców Ełku.

Zaproponowane przez Prezydenta Ełku uzależnienie obniżonych opłat od zużycia wody w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę, jest – moim zdaniem – złym rozwiązaniem i na pewno (!) po wejściu w życie nowych stawek będę wnioskował o podwyższeni „progu wodnego” minimum do 4,5 m3 na osobę.

 

Podsumowując swoją pracę w Radzie Miasta Ełku – Jak w skali 1 – 10 ocenia Pan swoją rolę w samorządzie i wkład w działania na rzecz ełczan?

Staram się, aby moja rola w samorządzie i wkład w działania na rzecz Ełczan były znaczne, jednak nie do mnie należy ocena. Wyborcy, tj. mieszkańcy Ełku dokonają oceny każdego z nas, radnych, przy najbliższych wyborach.

 

23 odpowiedzi na “Co zrobili przez 2 lata swojej kadencji, jak oceniają swoją pracę? – Krzysztof Wiloch – Radny Klubu Koalicja Obywatelska – Lewica”

 1. Lukasz Makarewicz pisze:

  10

 2. Obserwator. pisze:

  Wiemy wszyscy że ten pan zainkasowal 100 tys odprawy. To jego sukces. I jeszcze jedno kiedy zaczyna na sesjach czy komisjach swoje wywody oglądający transmisję rzucają kapciami w telewizory. Tego nerwowo nie można znieść. Najpierw przewraca papiery potem mówi gdzie ja to widziałem. W końcu znajduje i zaczyna się stękanie.

 3. Anonim pisze:

  Podpisuję się. Ja to znoszę jeszcze gorzej. Wyłączam telewizor czy komputer. O wiążące nie wspomnę.

 4. Anonim pisze:

  Oczywiście chodzi, wiązance…..

 5. Mrcee pisze:

  Rondo wymyślił na pięknej. Światła które bardziej przeszkadzają… Ogólnie dobry chachmęt

 6. Dzidek pisze:

  Tyle tekstu, a takie marne sukcesy. Na łopatki rozłożyło mnie to, że od 2012 r się starał – i się nie wystarał. Nic nie robi, nie składa, bo dba o budżet. Po co mi taki reprezentant? Głosuje na takiego, który coś proponuje. A ten tylko gada ze swoim psem, to chyba jakieś zaburzenia. Dobrze, że już powoli znika ze sceny.

 7. Delma pisze:

  Adaś nie wysilaj się 🙂

 8. Adam pisze:

  Czas już ze sceny zejść …

 9. Dan. pisze:

  Mamy w sieci jego poemat jak to prezydentowi d. liże. Dziś to „bohater”. To prawda pora odejść.

 10. Kawka8 pisze:

  Pochwalcie się swoimi sukcesami?
  Najlepiej kogoś krytykować a samemu zachowywać bierność!

 11. Krzysztof Wiloch pisze:

  Widzę, że jestem ważny dla ciebie, hejterze pod różnymi nikami.
  Skoro ciągle te same przekłamane info przedstawiasz, to musisz mieć z tym jakiś problem.
  Nie przejmuj się …

 12. Janek pisze:

  A co zrobili inni ? Czy tez będą sue wypowiadać?

 13. Ob.Server. pisze:

  Ad „Obserwator”, do cudzych kieszeni zaglądają tylko złodzieje i komuniści.
  Ad „Anonim”, sesje Rady Miasta odbywają się w dni powszednie, gdy normalni ludzie pracuja. Zajmij się czymś.
  Ad „Dzidek”, nawet nie umiesz wymyśleć własnego nicka. Dzidek, ten prawdziwy, ma więcej rozumu.
  Ad „Adam”, na scenie jest dość miejsca. Kandyduj i wygraj wybory.

 14. Kolega pisze:

  Ciekawi mnie czym pochwała się Pani muzyczna, pan kierownik, pani od księdza, pani od kręcenia loków. No i oczywiście co powie bystry, dziennikarz, podatnik ze slósznej jedynej opcji.

 15. Fabian.W pisze:

  Facet przeszedł na emeryturę, także myślę że i po tej kadencji radnego też przejdzie na emeryturę w radzie miasta i pomoże wybrać młodszego kandydata ze swojego osiedla.

 16. M. pisze:

  Patrzę panowie że jesteście tylko cwaniakami przed komputerami „co to nie wy” ciekawa jestem co WY byście zrobili przez ten okres. Krytykujecie innych niewidząc siebie….takimi ” bohaterami ” to każdy może być! A Pan Krzysztof pomaga , stara się dla miasta, dla pracowników dla seniorów- w przeciwieństwie do waszego ukochanego prezydenta. A to że kasę dostaje ? To każdy dostaje – to jego praca! Chyba że wy wolontariat walicie ! Nie mam pytań ale za was ludzie to mi wstyd! Popatrzcie na tych do których naprawdę można za coś mieć jakieś „ale” !
  A i jeszcze moje małe ale… nie widzę niczego złego w gadaniu z psem, kotem czy innym orangutanem można też gadać do roślin kto jak woli … ważne żeby mieć serce!

 17. Ten dziwny znajomy pisze:

  Jak znam Krzyśka to ze sceny będzie chciał zejść niepokonany i w następnych wyborach pewnie nie wystartuje, bo wie że podczas ewentualnej następnej kadencji przekroczyłby 70 lat a patrząc co teraz wyczynia Kaczyński to lepiej sobie wcześniej politykę odpuścić. Ma fajną działkę ,super psa i po co mu te nerwy

 18. Wolki pisze:

  przeczytałem tekst dokładnie szukając w nim efektów i stwierdzam że moim zdanie radny wesołowski dużo wiecej zrobił.

 19. Rem. Baranki. pisze:

  Każdy ma szansę zostać Radnym. Wystarczy przeprowadzić kampanię i wygrać. Dlaczego nie próbujecie krytycy. Wiecie że nikt was nie wybierze. Radni obecnej kadencji poza dobrzakami to najlepsza grupa w historii ełckiej Rady. No może jeszcze poza pisiakami oni nie wiedzą po co tam są. Blokują wszystko obojętnie czy jest to dobre dla miasta czy złe. A do Pana Krzysztofa rada, prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

 20. Anonim pisze:

  Wszystkie wpisy są cenne czy się to komuś podoba czy nie. Każdy może mieć swoje zdanie, byle nikogo nie obrażał. Tu obrażania nie widzę, jedynie krytykę. Za parę tygodni nikt już nie będzie pamiętał.

 21. Dawny znajomy pisze:

  Tak, znam jegomościa. Tak, oceniam go źle. Zawsze tylko na siebie. Ktoś mógłby zapytać ludzi, którzy z nim pracowali w tych wszystkich zakładach. Przykre to, ale prawdziwe.

 22. Redaktor pisze:

  Co tam jakiś Wilo. Kosa się liczy ma takie czeczeńskie zadziorne oczyska. Dziewczyny szaleją dlatego często pod jego biuro chodzą.

 23. Sąsiad pisze:

  Dawny znajomy i wszystko jasne.

Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Kobiet
...
Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015