Ełckie Centrum Kultury szuka dyrektora – ruszył konkurs

Szczegółowe wymagania dotyczące ogłoszenia:

 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym;
 4. posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,  w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 5. posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 6. praktyczna znajomość aktów prawnych, w tym: ustawy o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie  gminnym, znajomość     zagadnień pracowniczych dotyczących instytucji kultury;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. niekaralność za przestępstwo umyślne uniemożliwiające pełnienie funkcji dyrektora;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 10. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, preferowany język angielski lub język niemiecki;
 11. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w organizowaniu  wydarzeń kulturalnych;
 2. doświadczenie zawodowe na pokrewnych stanowiskach w instytucjach kultury, urzędach administracji publicznej lub innych instytucjach prowadzących działalność   kulturalną albo   prowadzenie własnej działalności o podobnym zakresie;
 3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 4. znajomość obsługi komputera;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. komunikatywność, kreatywność, kultura osobista;
 7. zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem –  poświadczone przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury w Ełku w okresie  5-letnim” (maksymalnie 10 stron A 4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12,  interlinia 1,5). Koncepcja zawierać winna następujące elementy:
 • opis zakresu działalności Ełckiego Centrum Kultury;
 • propozycje nowych oraz rozwoju istniejących form kultury w Ełckim Centrum Kultury;
 • wskazanie źródeł finansowania działalności Ełckiego Centrum Kultury z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;
 • wskazanie propozycji inicjatyw (działań) Ełckiego Centrum Kultury o wyraźnym charakterze ponadregionalnym oraz o znacznym potencjale wpływu na rozwój regionu.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej;
 2. realizacja zadań statutowych Ełckiego Centrum Kultury;
 3. pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Ełckiego Centrum Kultury,  prowadzenie właściwej polityki kadrowej;
 4. organizowanie pracy i określenie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;
 5. zarządzanie mieniem ECK, odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie  i właściwe użytkowanie;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu optymalizację możliwości finansowych ECK;
 7. współpraca z jednostkami nadrzędnymi, składanie informacji, planów i sprawozdań  z zakresu działalności ECK Organizatorowi oraz podmiotom uprawnionym;
 8. reprezentowanie ECK na zewnątrz;
 9. przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywaną pracą;
 10. dbałość o ogólny wizerunek ECK.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca odbywać się będzie w obiekcie Ełckiego Centrum Kultury w Ełku, ul. WojskaPolskiego 47. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowenie więcej niż dwa – trzy razy w miesiącu.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 proc.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. oświadczenie o niekaralności za pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. opracowanie pisemne, liczące maksymalnie 10 stron maszynopisu, pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania  Ełckiego Centrum Kultury w Ełku w okresie 5- letnim”,
 8. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby      kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, koncepcja funkcjonowania oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata.
Dokumenty dodatkowe:
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • referencje.

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-07 15:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 7 lutego  2020 roku do godz. 15:30 w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku”.
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
 • pocztą na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

 

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
– I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
– II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji wraz z prezentacją koncepcji oraz rozmowa w zadeklarowanym języku obcym w zakresie funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje na temat form działalności znajdują się na stronie internetowej www.eck.elk.pl,
a odnośnie wysokości środków finansowych na działalność Ełckiego Centrum Kultury na rok 2020 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
Dodatkowych informacji udzielać będzie Pani Anna Lewandowska – inspektor ds. kultury, tel. 87 732 62 74, pok. 374 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Termin składania dokumentów mija 7 lutego o godz. 15:30. Szczegółowe informacje dotyczące nabory dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

Obecnym dyrektorem ECK jest Aneta Werla.

5 odpowiedzi na “Ełckie Centrum Kultury szuka dyrektora – ruszył konkurs”

 1. Artur konieczki pisze:

  Nikogo lepszego od Pani Dyrektor nie znajdą. Harówa na okrągło. A miastem rządzi humorzasty ciężko go zadowolić. Sam niewiele umie.

 2. Jarek pisze:

  Czy to prawda, że fundacja w której pracuje radny otrzymała lokal od miasta?

 3. Helena pisze:

  Pani Aneta powinna zostać. Robi dużo dla Eck

 4. Czat. P pisze:

  Do Jarka. Oczywiście że dostał pomieszczenie. Dowód. Popatrz jak głosuje i co mówi w czasie komisji i sesji. To kolejny Przechrzta.

 5. . Wyborca pisze:

  Jest kilkoro radnych którzy trzymają klasę reszta to osobnicy nie godni wyboru. Sprzedawać się za pomieszczenie, gdzie honor! Zapamiętamy i w kampanii wyborczej przypomnimy wyborcom.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015