“Mamy 14 milionów na wsparcie rozwoju gmin wiejskich!” – mówi Jarosław Franczuk –Prezes LGD „Lider w EGO.

W miesiącach sierpień-wrzesień br. odbyły się spotkania konsultacyjne we wszystkich jedenastu gminach obszaru objętego tworzącą się Lokalną Strategią Rozwoju.
Przypomnijmy, że obszar LGD „Lider w EGO” obejmuje 11 gmin: 9 gmin wiejskich oraz
2 gminy miejsko-wiejskie należące do następujących powiatów:
– ełckiego: gminy wiejskie Ełk, Kalinowo, Prostki oraz Stare Juchy;
– gołdapskiego: gminy wiejskie Banie Mazurskie, Dubeninki oraz gmina miejsko-wiejska Gołdap;
– oleckiego: gminy wiejskie Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki oraz gmina miejsko-wiejska Olecko.
Obszar ten zamieszkuje ponad 92 tysiące mieszkańców. Powiększył się on o gminę wiejską Ełk, gdyż w nowym okresie nie mogą już działać lokalne grupy działania obejmujące jedną gminę. W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” złożyło wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie w okresie przejściowym, czyli od zakończonego już okresu PROW 2007-2013, do czasu podpisania umowy na realizację nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, co nastąpi najprawdopodobniej do połowy maja 2016 roku.

Aby otrzymać dofinansowanie należało do wniosku złożyć koncepcję rozwoju lokalnego obszaru LSR zawierającą jego opis z udowodnieniem jego spójności oraz plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie lokalnej strategii rozwoju wraz harmonogramem spotkań.

W chwili obecnej realizujemy właśnie te spotkania w każdej gminie według przyjętego harmonogramu. Na spotkania zapraszani są wszyscy mieszkańcy z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju m.in sołtysi, radni i przedsiębiorcy.

W trakcie spotkań uczestnicy zapoznają się z założeniami realizacji nowego okresu programowego, czyli na przyszłe lata aż do 2020 roku oraz dowiadują się o możliwości uzyskania dofinansowania na poszczególne własne pomysły.

Prezentowane są również założenia realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz dokonywana jest analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W mojej ocenie spotkania wnoszą wiele cennych informacji do tworzącej się strategii, gdyż właśnie lokalni liderzy najlepiej wiedzą co powinno się w niej znaleźć i jakie projekty chcą w przyszłości realizować oraz na co będą mogli uzyskać wsparcie z programu.

Dyrektor biura LGD „Lider w EGO” Elżbieta Jaśkiewicz informowała o zakresach działań, które będą wspierane. Kwota przewidziana dla naszej grupy to blisko 13 mln złotych, z których ponad połowa ( 5,5 miliona złotych) zostanie przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie. Kolejne 3,3 mln zarezerwowane jest na poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD Lider w EGO zaś na wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizację mieszkańców oraz funkcjonowanie LGD pozostałe środki.

Lokalna Strategia Rozwoju jest ciągle tworzona, dlatego też każdy z mieszkańców terenu LGD Lider w EGO ma możliwość do końca września br. wniesienia swoich uwag i propozycji działań, na które zostaną wpisane do LSR. Większość środków zostanie alokowana na trzy cele główne:

Pierwszy i najważniejszy to „Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru”, na realizację tego celu przeznaczymy 5,5 mln złotych! Głównym rezultatem tego działania mają być nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Kolejny cel, którym najbardziej zainteresowane są gminy oraz ich jednostki organizacyjne to „Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO”, na jego realizację przeznaczamy 3,3 mln zł.3300000.00

Na cel „Wzmocnienie kapitału społecznego i aktywności mieszkańców LGD „Lider w EGO” przeznaczamy 2,2 mln złotych.

Co się kryje za poszczególnymi celami, czyli co może być dofinansowywane oraz w jak uzyskać wsparcie przedstawię w kolejnym artykule.

Można wnosić jeszcze własne uwagi do tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem naszego biura w Olecku przy Placu Wolności 2 lub e-mailem: biuro@liderwego.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015