Miasto dofinansuje szkolne wyprawki niepełnosprawnym uczniom

Niepełnosprawni uczniowie rozpoczynający po wakacjach naukę w szkole, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 8 września. Wysokość dofinansowania do zakupu podręczników wynosi od 175 zł do 445 zł, w zależności od tego do jakiego typu szkoły dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018.

 

O dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 ubiegać się mogą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

W skompletowaniu szkolnej wyprawki samorząd miasta pomoże uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Możliwe jest również dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II-III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek: rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego oraz innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły na terenie miasta Ełku, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2017 r.

 

W ubiegłym roku szkolnym z dofinansowania przyznanego w formie „Wyprawki szkolnej” otrzymało 122 uczniów na łączną kwotę prawie 30 tys. zł w całości sfinansowanej z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

 

rm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Nowy chodnik i hydrant w Reglu: lila

  dwoch sie kłóci a trzeci korzysta stolek wojta ...

 • Dziesięć filarów Tomasza Andrukiewicza: elek

  Ja bede glosowal na T Andrukiewicza ale modernizac ...

 • Dziesięć filarów Tomasza Andrukiewicza: wek

  Panie Prezydencie w Elku potrzeba zlobkow w centru ...

 • Dziesięć filarów Tomasza Andrukiewicza: Anonim

  Yesku Yesku panie U chciałem Pana zapytać, czy t ...

 • Nowy chodnik i hydrant w Reglu: amen

  Wy się wójta nie bójta ! ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015