PCPR poszukuje rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

 

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas – podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. W dobie dzisiejszych czasów codzienna rzeczywistość stwarza wiele problemów. Szybkie tempo życia oraz ciągłe zmiany wymagają często wielu umiejętności przystosowawczych, elastyczności i radzenia sobie z otaczającym światem. W sytuacji braku pracy, przewlekłej choroby, nadużywania środków psychoaktywnych, przemocy, współczesna rzeczywistość może jeszcze bardziej pogrążyć jednostki jak i systemy rodzinne.

 

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Jednak nie każdy odnajduje się samodzielnie w trudnej sytuacji. Nie każdy dostrzega problem i nie każdy wie, gdzie szukać pomocy. W sytuacji, gdy nie ma bliskiej osoby, która mogłaby przejąć opiekę nad dzieckiem, formą pieczy najbardziej sprzyjającą dobru dziecka jest rodzina zastępcza.

 

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą? Muszą to być osoby, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Kandydat na rodzica zastępczego nie może być obecnie i w przeszłości pozbawiony władzy rodzicielskie, mieć jej ograniczonej lub zwieszonej. Powinien też wypełniać obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Osoby starające się o stworzenie rodziny zastępczej nie mogą być ograniczone w zdolności do czynności prawnych i muszą być zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Zdolność należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, a także właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani ukończyć nieodpłatne szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzone przez ośrodek adopcyjny.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż 694 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 1052 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej.

 

Rodzinie zastępczej na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

 

W przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3. dzieci, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczono powyżej 3. dzieci, otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie.

 

Najważniejszym zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku warunków do życia i rozwoju, w których będzie czuło się stabilnie i bezpiecznie. Jakie jeszcze obowiązki z tym się wiążą? To m.in. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, dostępu do przysługujących mu świadczeń zdrowotnych, kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe społeczne czy religijne, zapewnia ochronę przez bezprawną ingerencją w jego prywatne życie, umożliwia mu kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi.

 

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat szkolenia wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 700 do 1500, tel. (87) 621-15-50.

 

Źródło: PCPR w Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Punkt Szczepień Powszechnych otwarty
Powszechnych w Ełku, który znajduje się w hali sportowej Zespołu...
Powiat Ełcki Równać Szanse -Małe Granty
Ruszył konkurs „Równać Szanse - Małe Granty”, który jest...
Powiat Ełcki Nowy punkt szczepień w Ełku gotowy
Od środy, 5 maja, będzie można się zaszczepić przeciw Covid-19 w...
Powiat Ełcki Życzenia dla Maturzystów
Drodzy Maturzyści, przed Wami jeden z najważniejszych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015