Szansa na dotację na remonty ełckich zabytków w 2020 roku

Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Można je składać do 15 lutego 2020 r. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie to 150 tys. zł.

 

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, będącym w złym stanie technicznym oraz posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno–rekreacyjne.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioski można składać do 15 lutego 2020 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pok. 02.

 

Dotacja może obejmować m.in.: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie; odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki „Ekonomiak” wśród najlepszych w kraju
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015