Wyprawka szkolna na rok 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnościami

Program  „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019  skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z niepełnosprawnościami. Wnioski należy  składać do 28 września 2018 r.  u dyrektora szkoły na terenie miasta Ełku, do której uczęszcza uczeń. Wyprawka obejmuje podręczniki lub podręczniki i materiały edukacyjne (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Wysokość dofinansowania na zakup podręczników wynosi od 175 zł do 445 zł. 

 

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom z niepełnosprawnościami:

 • słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 

Uczniowie muszą posiadać  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej
  w branżowej szkole I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek:

 • rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły
  z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • innych osób, za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia.

 

W roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie w formie „Wyprawki szkolnej” otrzymało

69 uczniów na łączną kwotę blisko 14 tys. zł.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015